Corda Campus bouwt verder aan een innovatieve en duurzame toekomst

In juni 2005 pakte de allereerste editie van Limburg Bouwt uit met een reportage over Research Campus Hasselt II. Meer dan 18 jaar later is Corda Campus – zoals de site vandaag heet – uitgegroeid tot de toonaangevende techcampus in het centrum van de Euregio en een van de grootste bedrijvencampussen in Europa. Speciaal voor dit jubileumnummer van ons magazine (het 75ste!) kijken de protagonisten in het succesverhaal terug op het verleden en vooruit naar de toekomst.

Media Image

“Research Campus Hasselt is tot stand gekomen naar aanleiding van een vraag van Philips”, begint Herman Reynders, voormalig burgemeester en provinciegouverneur. “Op een bepaald moment had het elektronicaconcern nood aan ingenieurs op de Hasseltse site. De onderneming was er gevestigd in aftandse gebouwen en het sprak jongeren niet langer aan om daar te gaan werken. Omdat Philips niet meer wilde investeren in deze infrastructuur, kreeg de stad Hasselt de vraag of ze kon helpen met het oprichten van nieuwe, moderne gebouwen. Enerzijds om de bedrijfsactiviteiten verder te zetten en anderzijds om gemakkelijker jonge ingenieurs aan te trekken.”

Media Image

Stevige verankering in Hasselt

“Toenmalig burgemeester Steve Stevaert heeft het initiatief genomen om te gaan praten met de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) Limburg en de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM). Ikzelf raakte er destijds als schepen van Financiën en Ruimtelijke Ordening nauw bij betrokken. Oorspronkelijk was het de bedoeling om Philips in Hasselt te verankeren. Maar als stad mochten we wettelijk gezien niet zelf investeren in gebouwen die wij ter beschikking stelden van een private onderneming.”
Om daar een antwoord op te bieden, heeft de stad Hasselt in april 1999 het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGS) opgericht, naar het model van het Havenbedrijf Antwerpen. “Vervolgens hebben GOM, LRM en AGS de NV Research Campus Hasselt in het leven geroepen. De voorwaarde was wel dat de voorzitter van AGS en de burgemeester zetelden in de raad van bestuur van die vennootschap. Als waarnemend burgemeester werd ik de eerste voorzitter van AGS en NV Research Campus Hasselt. Jean Vandeputte, die naast hoofdingenieur van de stad Hasselt ook optrad als gedelegeerd bestuurder van AGS en NV Research Campus Hasselt, heeft een belangrijke rol gespeeld in het hele verhaal.”

Media Image

Werk maken van tewerkstelling

“Daarna zijn we begonnen met de oprichting van het eerste gebouw op de site. Maar op het moment dat het pand klaar was, kregen wij van Philips te horen dat het zijn activiteiten in Hasselt definitief zou stopzetten. Gelukkig hadden we toen al lang een huurcontract met het bedrijf gesloten.”
Toch was de sluiting van de fabriek een donderslag bij heldere hemel, temeer omdat ze gepaard ging met een verlies van meer dan 2500 jobs. “Willens nillens moesten wij op zoek gaan naar een andere invulling van het gebouw. Zo is de idee van een research campus ontstaan en zijn we in zee gegaan met andere bedrijven en start-ups om werk te maken van nieuwe tewerkstelling. Eens het gebouw volledig was ingenomen, is er een tweede bij gekomen. Op die manier is de ontwikkeling van de campus van start gegaan. Zodra het stadsbestuur aanvoelde dat de verdere ontwikkeling van de vroegere Philips-site niet langer een eigen opdracht was, heeft het de teugels volledig overgegeven aan LRM die dat nadien subliem heeft uitgewerkt. Ik ben er nog altijd trots op dat ik een kleine bijdrage heb mogen leveren aan het ontstaan van de huidige Corda Campus”, zegt Herman Reynders.

Media Image

Lokale en Europese middelen

“Meteen na de sluiting van Philips in Hasselt hebben oud-burgemeester Herman Reynders, toenmalig Limburgs gouverneur Hilde Houben-Bertrand en ikzelf de koppen bij elkaar gestoken om te bekijken hoe het verder moest met de lokale fabriekssite”, vertelt Marc Vandeput, erevoorzitter van GOM Limburg. “De bestaande gebouwen waren in de jaren ’50-’60 opgericht op gronden die grotendeels toebehoorden aan de stad Hasselt. Omdat de zone in aanmerking kwam voor Europese financiële middelen, hebben wij een project ingediend dat aan alle criteria voldeed. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is dan 60 procent van de benodigde middelen bekomen, de rest is bijgepast door de GOM en een co-financieringsfonds van de provincie Limburg. Eigenlijk was dat de start van Research Campus Hasselt.”

Vlaggenschip van Limburgse dynamiek

“Oorspronkelijk lag de focus op het creëren van ICT-jobs, in het verlengde van de activiteiten van Philips. Maar korte tijd na het vertrek van de Nederlandse elektronicaproducent werden we in Limburg eveneens geconfronteerd met een zware herstructurering bij Ford Genk. Het was dan ook zaak om niet alleen te mikken op hoogtechnologische banen, maar zo veel mogelijk algemene tewerkstelling te verzekeren voor al die mensen die op straat waren komen te staan. In deze context is het eerste nieuwe gebouw op de site snel tot stand gekomen, gevolgd door een tweede en de aankoop van bijkomende gronden in de onmiddellijke omgeving.”
Research Campus Hasselt staat tegenwoordig bekend als Corda Campus. ‘Cor’ betekent ‘hart’ in het Latijn, ‘corda’ is Italiaans voor ‘touw’ waarmee bedrijven, talenten en ervaringen in business communities worden verbonden. Marc Vandeput: “De hele site is onder impuls van LRM uitgegroeid tot het vlaggenschip van de economische dynamiek die Limburg vandaag aan de dag legt. Corda Campus pakt op dit ogenblik uit met de cijfers van tewerkstelling die Philips in zijn Hasseltse gloriejaren haalde. Dus ja, de herontwikkeling van de site is een schot in de roos geweest.”

Media Image

Niet zo vanzelfsprekend

“Met Corda Campus hebben wij een geweldig parcours afgelegd, maar het is niet vanzelfsprekend geweest”, aldus Hugo Leroi, erevoorzitter van LRM en huidig voorzitter van de raad van bestuur van Corda Campus. “Nadat het voorzitterschap van LRM mij in 2008 was toevertrouwd, werd ik op zeker moment geconfronteerd met het plan van het toenmalige management van NV Research Campus Hasselt om de gronden van Philips te verkopen aan privéontwikkelaars tegen een vrij lage prijs. Dat ging ook nog eens gepaard met heel wat voorwaarden, waardoor Research Campus Hasselt niet meer mocht uitbreiden en zijn rol niet langer kon vervullen. Omdat we er bij LRM een andere visie op nahielden, gingen wij niet akkoord met de vooropgestelde verkoop en beperkingen. Na over en weer discussiëren heeft LRM in 2009 alle aandelen van NV Research Campus Hasselt overgenomen van de stad Hasselt en GOM Limburg. Eens wij voor de volle honderd procent eigenaar waren, is zowel de naam van de vennootschap omgedoopt tot Corda Campus NV als een volledig nieuwe raad van bestuur aangesteld.”

Bouwen op eigen risico

In de plannen van het iconische Corda 1-gebouw met het schuine groendak was gekozen voor een open, groene en toegankelijke campus. “LRM is beginnen te bouwen op eigen risico en is een banklening aangegaan. Een van de vereisten van de bank was dat we 50 procent van de huurders zelf moesten aanbrengen. Wij zijn dan met LRM verhuisd van het voormalige Coördinatiecentrum van het Reddingswezen van de Kempense Steenkolenmijnen (KS) in Kiewit-Hasselt naar de vierde verdieping van Corda 1. Het gelijkvloers was bestemd voor horeca, de eerste etage voor Corda INCubator en conferentiezalen. Daarna hebben we Hal A en Hal B verder ontwikkeld, Corda 4, 5 en 6 verder uitgebouwd en Corda 2 en 3 opgetrokken, ook weer op eigen risico. Vanaf het begin is niet alleen beslist dat wij enkel voor de verhuur gaan, maar ook dat we niet onder de marktprijs verhuren om eerlijke concurrentie in stand te houden. Corda Campus is vandaag goed en evenwichtig opgezet. Het is een buitengewoon geslaagde realisatie, die mij veel voldoening geeft”, knikt Hugo Leroi.

Economie versnellen en excelleren

Na de sluiting van Ford Genk eind 2014 heeft de Limburgse economie zich flink hersteld. Dat is mee te danken aan SALK, het ‘Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat’, dat door de Vlaamse regering in samenwerking met de provincie Limburg, de stad Genk en vele andere stakeholders en met Europese steun is uitgevoerd. Vandaag wordt onze economie geconfronteerd met nieuwe uitdagingen zoals de toegenomen globalisering, de sterke opmars van digitale mogelijkheden, de verhoogde aandacht voor een koolstofarme economie en de groeiende diversiteit op de arbeidsmarkt. Limburg beschikt over sterke troeven om economisch voordeel te halen uit deze megatrends, op voorwaarde dat alle neuzen in dezelfde richting staan. Daarom namen het provinciebestuur en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg, met sterke inhoudelijke ondersteuning van UHasselt, het initiatief tot SALKturbo. “Dit toekomstgericht actieplan heeft tot doel de Limburgse economie op korte termijn te versnellen en te excelleren en van Limburg een competitieve, duurzame, digitale en inclusieve provincie te maken”, weet Tom Vandeput, provinciaal gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg.

Media Image
Media Image

Ontwikkeling van themacampussen

POM Limburg creëert letterlijk ruimte voor de Limburgse economie. “Wij zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van bestaande en nieuwe themacampussen in onze provincie. De meest bekende realisatie is Corda Campus, de toonaangevende technologie- en innovatiecampus in Hasselt. Andere campusontwikkelingen zijn DronePort in Sint-Truiden, Thor Park in Genk, Health Campus en Bouwcampus in Diepenbeek, Agropolis in Kinrooi, Campus Noord in Pelt en SmartPort, de logistieke campus in Genk die de deuren opent in 2024. Met de themacampussen hebben we zowel de voormalige Philips- en Ford-site als de oude mijnterreinen herontwikkeld en nieuwe economische of vrijetijdsbestemmingen gegeven.”

Vliegwiel voor de toekomst

De visie achter de ontwikkeling van de themacampussen is gericht op het creëren van hooginnovatieve en toekomstgerichte jobs in Limburg. “Dit hangt enerzijds samen met het organiseren van extra opleidingen aan onze hogere onderwijsinstellingen UHasselt, Hogeschool PXL en Hogeschool UCLL. Maar anderzijds ook met ervoor te zorgen dat die afgestudeerden in onze regio een job vinden die attractief en competitief is en veel toegevoegde waarde biedt. Want op die manier houden wij de knappe koppen in Limburg en brengen we een vliegwiel in beweging, waardoor onze economie in de toekomst zal versterken”, legt Tom Vandeput uit.

Meer dan optelsom van kantoorruimten

In april 2022 lanceerde Corda Campus zijn masterplan 2.0. Met een geraamde investering van 150 miljoen euro en een uitbreiding van 9 hectare bovenop de reeds ontwikkelde 14 hectare, wil Corda Campus zijn rol als toonaangevende technologie- en innovatiecampus binnen Europa bevestigen. Het behouden en aantrekken van talent, in alle domeinen en leeftijdsgroepen, staat daarbij centraal. Buiten nieuwe kantoorformats met veel groen en open ruimten bevat het masterplan ook andere thema’s zoals educatie, zakelijke huisvesting en ondersteunende faciliteiten waaronder een datacenter en box-in-box cleanrooms. De uitrol van het masterplan verloopt gefaseerd met als doel een totale oplevering in 2030. “Corda Campus is uitgegroeid tot een financieel gezonde en rendabele biotoop”, geeft algemeen directeur Raf Degens aan. “Onze campus met 250 bedrijven en 5000 medewerkers is meer dan een optelsom van kantoorruimten. Wij pakken uit met een uniek ecosysteem van start-ups, scale-ups en grote bedrijven, omringd door overheidsorganisaties en kennisinstellingen. Al deze entiteiten werken goed samen met elkaar. En dat opent nieuwe perspectieven voor de toekomst.”

Media Image
Media Image

Op euregionaal en Europees niveau

Het masterplan 2.0 is razend ambitieus. “We steken een tandje bij en schroeven de capaciteit van Corda Campus op naar 350 bedrijven en 7500 medewerkers. Die uitgesproken ambitie wekt vertrouwen in de ondernemerswereld en is tegelijk een krachtig signaal aan onze huidige huurders. Wij zijn vandaag al de grootste technologie- en innovatiecampus in België en gaan ons nu uitdrukkelijker profileren als een toonaangevende digitale hotspot op euregionaal en Europees niveau.”

Uithangbord voor de bouwsector

Met het nieuwe masterplan investeert Corda Campus eens te meer in gebouwen en initiatieven met een economisch, ecologisch en duurzaam karakter. Dit komt onder meer tot uiting door maximaal gebruik te maken van hernieuwbare bronnen op het vlak van energie, water en materialen. “We streven naar een duurzame en circulaire ontwikkeling van onze site. Ik reik dan ook de hand naar bouwgerelateerde bedrijven en nodig hen uit om met toonaangevende diensten en producten naar Corda Campus te komen. Onze site kan zo fungeren als uithangbord voor alles wat de bouwsector op dat vlak te bieden heeft.”

Voortouw in mobiliteit en bereikbaarheid

De eerste concrete realisatie van het masterplan 2.0 wordt de Corda Arena, in het hart van de campus. Deze hypermoderne multifunctionele digitale arena met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter biedt ruimte aan zakelijke events en congressen. De opening is voorzien in 2025. Raf Degens: “Verder willen wij met een duurzaam mobiliteitsplan en oog voor de modal shift het voortouw nemen in mobiliteit en bereikbaarheid, zowel op de campussite als daarbuiten. We moeten out of the box en groot durven denken. Samen met de stad Hasselt kan Corda Campus een pioniersrol vervullen. Die uitdaging zou ik graag willen aangaan.”

Erik Cajot

Media Image
19 jul. 2024

Deel dit artikel

Partners

Structurele Partners