$show=home$type=grid$spc=1$sn=0$l=0$c=4$m=0

$show=home$type=carousel$h=90$t=0$cls=4$l=0

Hasselt in de steigers

 
Hasselaren die het effect van het huidige stadsbestuur op de ruimtelijke ordening willen ervaren, moeten nog even geduld hebben. De bevoegde schepen Marc Schepers is volop bezig om de krachtlijnen van zijn beleid te stroomlijnen. “voor het einde van de lopende bestuursperiode kunnen we een mooi lijstje maken van spraakmakende projecten die volgens de nieuwe, duurzame en vooral professionele afspraken op de wereld zijn gezet”, zegt Marc Schepers.

“Toen ik schepen van Ruimtelijke Ordening werd, trof ik bij een eerste analyse een bijzondere dynamiek aan tussen de Stad, de projectontwikkelaars en mensen met grondposities”, legt Marc Schepers uit. “Het was meteen duidelijk dat de dialoog tussen de diverse partijen een stuk beter kan. Het kan toch niet de bedoeling zijn om voor elke aanvraag een oorlogje te moeten uit- vechten? Die moeilijke dialoog is een bron van wantrouwen bij zowel de stadsdiensten als de projectontwikkelaars. We steken nog te vaak enorm veel tijd en energie in een vergunningentra- ject dat leidt naar uitkomsten waar noch ontwikkelaar noch de stad echt tevreden over zijn. Dat moeten we dus vermijden. Het is daarom mijn ambitie om alle partijen op dezelfde lijn te krijgen en op basis van goede afspraken en objectieve criteria te komen tot een duidelijk en constructief overleg. Zo kom je volgens mij tot projecten waar we trots op kunnen zijn en bouw je volgens mij samen een stad.”

Onverzoenbaar
Wat liep er dan zoal mank? “Misverstanden, onduidelijkheden, stilstand in visie, ... liggen aan de basis van de tegenstellin- gen waar we in onze dialoog te veel in terecht kwamen”, zegt hij. “Zo hielden we als stad noodgedwongen vast aan allerlei soms gedateerde en weinig pragmatische regeltjes en gingen ontwikkelaars logischerwijze voor winstmaximalisatie. Als dat onverzoenbaar was, kwamen we tot de pijnlijke vaststelling dat de dossiers, om uit de impasse te geraken, al heel snel naar het politieke niveau werden getild of werden afgevoerd. Maar zo werkt het natuurlijk niet. We hebben met onze bestuursploeg duidelijk de keuze gemaakt om als stad verder te professionali- seren en sterke kaders te ontwikkelen voor gefundeerde beslis- singen. Het eerste werkpunt van het nieuwe bestuur was dus om al deze belangen te verenigen en tot een werkbare formule, waar iedereen zich in kan vinden. De dialoog moet op een an- dere manier gevoerd worden, en het kader daarvoor leggen we momenteel vast.”

Uniform
Marc Schepers wil het beslissingsproces verder professionalise- ren en ‘technocratiseren’. “Ik ben me ervan bewust dat de nieu- we manier van stadsontwikkeling die ik propageer, neerkomt op een verandering zoals een tanker waarmee je een bocht wil ma- ken. Een proces van langere adem dus. Maar dat is nu eenmaal eigen aan de implementatie van een strategische visie waarbij alle partijen akkoord zijn met de te volgen spelregels.”
De schepen stroopt echter de mouwen op en wil snelheid ma- ken. “In de eerste plaats besef ik heel goed dat ontwikkelaars en grondeigenaren behoefte hebben aan een middellange ter- mijnvisie. Hoe kan ik mijn businesscase enten op het beleid?
Wat zijn de accenten? We moeten daar eenduidig over zijn. Als stadsbestuur kunnen we een kader geven, de grenzen bepalen. Dat project steunen we om die redenen, en dat andere project niet. Klaar. Een uniforme aanpak geeft helderheid, duidelijkheid. Dat is belangrijk omdat het bijdraagt aan het beheersen en ver- kleinen van het risicoprofiel van de projectontwikkelaar. Wat wij willen bereiken is groter wederzijds vertrouwen om te komen tot een volwaardige partnerschap. Doel : ‘samen’ stad maken!”

Dialoogkader
Hoe moet dit concreet in zijn werk gaan? “Het eerste element om ons op te baseren, is het instrumentarium in deze dialoog: de ruimtelijke codex, verordeningen, enzovoort. Vandaag de dag gaat het echter om zoveel meer dan de vergunningen over een plat of een hellend dak. Nu moet je oordelen over parameters als groen, energie, mobiliteit,... Er moet meer over de diverse domeinen heen worden gedacht. We zetten momenteel een dia- loogkader op, met de brede ruimtelijke visie, waarin bijvoorbeeld wordt bepaald op welke plaatsen je welke bouwhoogtes moet hanteren. Bovendien moet er een volwassen en professionele vergunningendialoog komen: door vast te leggen hoeveel groen of hoeveel parkeerplaatsen er onder welke voorwaarden moe- ten voorzien worden, creëer je eenduidigheid en transparantie. Deze visie hebben we de voorbije maanden uitgetekend op een aantal belangrijke pijlers, die verder gaan dan wat Stedenbouw voorschrijft. Ik denk aan de Groennorm, die bepaalt dat er van- daag voor elke Hasselaar 25 m2 groen moet zijn. Dat zijn dingen die we willen behouden. En kunnen we op projectbasis niet aan deze normen voldoen, moeten we dus elders een compense- rende regeling treffen. Dat lijkt me helder. Een ander voorbeeld is de mobiliteit. Nieuwe duurzame vervoersmiddelen en model- len ontbreken vandaag in de regelgeving, maar wij willen toepas- singen als deelsteps of deelfietsen mee integreren. En ook de parkeernorm is aan bijstelling toe. In plaats van 2 parkeerplaat- sen per appartement, volstaat het misschien om 1 per 2 apparte- menten te voorzien en volop in te zetten op die nieuwe vormen van mobiliteit, meer fietsen enzovoort. Dat is de vernieuwing die we willen doorvoeren.”

Transversaal
Marc Schepers beseft dat hij anderzijds niet kan en wil voorbij- gaan aan de economische leefbaarheid die de ontwikkelaar van een project vooropstelt. “Ik heb vastgesteld dat er in onze dien- sten onvoldoende expertise was op vlak van vastgoed-rekenen”, stelt de schepen. “Dan is het heel moeilijk om je te verplaatsen in de belangen die de sector komt verdedigen als het om vergun- ningen gaat. En dus vind ik dat we als Stad moeten investeren in het aantrekken van mensen die wel deze competenties en ervaring hebben, zodat wij de economische mechanismes die ontwikkelaars hanteren, veel beter kunnen begrijpen.

Het is pas op dat moment dat we ons beleid kunnen enten op enerzijds de economische belangen en anderzijds op een duur- zame visie. Het is deze transversale benadering, die niet louter op de codex is gericht, die volgens mij moet leiden tot een suc- cesvol, geoptimaliseerd project.”
De schepen heeft voor al deze ideeën inspiratie opgedaan bij
diverse buitenlandse steden en gemeenten. “In landen als Ne- derland, Denemarken of Duitsland loopt men vooruit op dat vlak. Zij weten een systeem te hanteren dat zowel de mens centraal stelt als een economisch leefbaar vastgoedsegment de nodige slagkracht geeft.”
Weerstand

Wanneer mogen we dit nieuwe beleid verwachten? “We toet- sen de krijtlijnen van dit beleid vandaag reeds af in de diverse projecten die we beoordelen. Tegen februari volgend jaar mikken we echter op het afgewerkte kader, en gaan we de hiaten er nog uit halen, zodat het plan in zijn totaliteit wordt gedragen door alle actoren. We gaan het dus samen met de sector invullen en draagvlak en ondersteuning zoeken. Ik begrijp dat er momenteel nog veel vragen zijn vanuit de bouwsector, en dat is ook normaal. Maar wees gerust: we gaan hier heel transparant over zijn en goed over communiceren, zodat alle neuzen in dezelfde richting komen te staan.”
En daarmee houdt het niet op. “Het doel is om dezelfde draag- kracht ook op andere domeinen in ons beleid te zoeken” aldus Marc Schepers. “De ambitie om als Stad een klantvriendelijke en betrouwbare partner te worden, moet tot onze ingebakken bedrijfscultuur behoren. En die principes kunnen we vervolgens doortrekken naar andere beleidsdomeinen. Het klinkt allemaal logisch, maar het wordt beslist een werk van lange adem. Maar goed: moeilijk gaat ook! We gaan er 200% voor!”

Visionaire voorzetten naar de volgende vinstermikken

Hasselt Heeft Het, zo luidt de slogan. En dat klopt, als ‘het’ staat voor de bouwkundige bedrijvigheid die er momenteel heerst. In dit overzicht zoomen we in op een aantal spraakmakende projecten die het beeld van de provinciehoofdstad grondig veranderen. Stuk voor stuk realisaties die een moderne toets aan het patrimonium geven en hedendaags gebruikscomfort bieden aan inwoners en bezoekers. Hier gaan we! 1. Residentie Uilenspiegel: iconisch café wordt moderne blikvanger

Op de plaats waar vroeger het befaamde café Den Uilenspiegel was gevestigd, verrijst op dit moment een prachtig nieuw project. Met respect voor de kenmerken van de vroegere gevels, heeft PCp Architects de ruimte optimaal benut om een hedendaags, multifunctioneel concept neer te zetten.
 “De grootste uitdaging was om op één van de meest zichtbare en herkenbare plaatsen in Hasselt een project te realiseren waar de stad Hasselt, de inwoners én wij  als voltallig bouwteam, op kunnen zijn”, zegt Ivo Vercammen, de bouwheer van project Uilenspiegel. “Dit was de afgelopen jaren toch een redelijk verloederde hoek geworden, waar dringend nieuw leven in geblazen moest worden. De opdracht was niet simpel. We wilden kost wat het kost de voormalige charme laten voortleven van het welgekende stadcafé Den Uilenspiegel en van de nostalgie die hier onlosmakelijk aan verbonden is. Zodoende hebben we in het ontwerp getracht de nieuwbouw van Residentie Uilenspiegel verder kracht bij te zetten door verwijzingen naar het voormalige gebouw. Dat geldt ook voor het aangrenzende historische herenhuis op de Luikersteenweg, waar de gevel van bewaard bleef.”

Tijdloos
Het behoud van de uitstraling was belangrijk voor Ivo Vercammen: “Met een project als Residentie Uilenspiegel willen we graag aantonen dat projectontwikkeling veel meer is dan alleen het bouwen van appartementen. Voor ons is het een absolute erezaak om op zulke toplocaties, projecten te ontwikkelen met een tijdloze toparchitectuur. Ik ben er zeker van dat dit gebouw over 50 of 100 jaar nog altijd gezien mag worden.” Vercammen is dan ook echt fier: “Het is een zeer intense, niet altijd gemakkelijke, samenwerking geweest. ‘En cours de route’ zijn er nog belangrijke ingrepen moeten gebeuren, zoals het herdenken van het concept naar de wensen van onze klant ING, die het gelijkvloers en de eerste twee verdiepingen zal gebruiken als Client House. Maar uiteindelijk mogen we met z'n allen wel met voldoening terugblikken op het traject en terecht fier zijn op het geleverde eindresultaat. Voor ons is het een echt referentieproject dat past binnen onze visie om tijdloze klasse-architectuur en een hoogstaande afwerkingsgraad te realiseren op een absolute toplocatie.”

Hybride 
De bouwheer heeft niets dan lof voor ontwerper PCp Architects: “Ook voor ons was dit zeker een  uitdagend project”, zegt Peter Cornoedus, zaakvoerder van PCp Architects. “We werden geconfronteerd met enkele bijzondere overgangen tussen functies zoals bewoning, kantoren en parking. Nog een bijzonderheid was de scherpe hoek van het perceel, die maakt dat er veel interactie is tussen bestaande wooneenheden aan de Luikersteenweg en nieuwbouw. Of de overgang van het plat naar het hellend dak… Ik denk ook aan de ondergrondse parking, waar we met een circulaire afrit, drie bouwlagen naar beneden gaan. Er was goed overleg met de buren nodig om deze parking te kunnen optimaliseren. 
Maar de grootste uitdaging was het behoud van het stadsgezicht dat de Hasselaren kennen van Den Uilenspiegel. De ligging op de hoek was historisch geladen, want hoewel het pand niet was opgenomen op de erfgoedlijst, was het toch een gekend beeld, met een gebruikshistorische waarde. Er was consensus over de afbraak, zolang de symboliek van de witte gevel op de hoek, met verticale openingen en een eenvoudige ritmiek, zou terugkomen. En dat hebben we gedaan. Zo mag je de gevel in feite beschouwen als een voorzetwand waar heel wat moderniteit achter schuilgaat. Dat geldt ook voor de aanpalende woning op de Luikersteenweg. Die gevel moest wel verplicht bewaard blijven, maar bij de sloop van de achterbouw bleek al snel dat er essentiële elementen ontbraken om de originele gevel staande te houden. In overleg met de stadsdiensten werd dan beslist om de gevel in de oorspronkelijke staat opnieuw op te bouwen, zodat je nog steeds een typisch stadszicht hebt met daarachter en daarnaast een heel moderne look en feel. Het is dus een hybride project geworden dat verleden en toekomst mooi met elkaar combineert. Een baken, een icoon… dat mooi is om naar te kijken. En daar doen we het voor.”

Huzarenstukje
En ook Frank Gerardi, afgevaardigd bestuurder van bouwbedrijf Reynders, blikt met veel voldoening terug op deze realisatie. “De grootste uitdaging voor ons was misschien wel de logistiek. In het midden van de stad, op een volledig bebouwd perceel, was er geen ruimte om iets te stockeren. En als je weet hoe duur de stad het maakt om openbaar domein in te nemen, kan je je voorstellen dat onze werkvoorbereider een aartsmoeilijke opdracht had. De ligging maakte ook de uitvoering tot een niet-alledaagse klus. De bouwput van drie bouwlagen diep, moest bijna over de totale oppervlakte van het perceel worden uitgegraven vanop een zeer druk kruispunt aan de Kleine Ring. De afvoer van de grond en de uitvoering van de secanspalenwand en grondankers op de rand met het openbaar domein, waren een huzarenstukje.”

Referentie
Uitdagingen genoeg voor Reynders om zich te bewijzen. “Inderdaad, we konden onze sterktes hier maximaal tonen”, aldus Gerardi. “We werken altijd vanuit een doorgedreven werkvoorbereiding om het project kwaliteitsvol, binnen de planning en met een minimale bouwkost te realiseren. Daarbij opereren we graag in bouwteam, met een goed, constructief overleg. Dat was bij Residentie Uilenspiegel ook het geval, ook al was het de eerste keer dat we voor Vercammen aan de slag waren. We mogen dit project dan ook zeker als een referentie beschouwen voor Reynders. Het is ongelooflijk wat deze locatie heeft bijgebracht naar zichtbaarheid van onze activiteiten. Ik werd er zelfs regelmatig over aangesproken. De hoge afwerkingsgraad van dit gebouw maakt het nog sterker als referentie, en dat merken we ook aan de grote, toenemende interesse van vastgoedinvesteerders in onze activiteiten.”


2. OHase: een oase van rust, met zicht op het Kanaal

Net buiten de Grote Ring, aan de oevers van het Albertkanaal, zorgt bouwheer Jansen Development voor een uniek woonproject. OHase, zoals het werd gedoopt, is nu bijna klaar. Het vormt bijna een dorp op zichzelf en is de motor van de stadshernieuwing die op deze verloederde plek een metamorfose heeft in gang gezet.


“Nu het project bijna volledig is afgerond, kan je alleen maar besluiten dat het heel fijn wonen is daar”, zegt Bart Hoylaerts van A2O Architecten in Hasselt. “Die conclusie is voor ons als architecten een mooi gegeven. Zeker als je weet dat we hier zowat 10 jaar geleden aan begonnen zijn. De opdracht was een masterplan op te maken om de verlaten site tussen de Genkersteenweg, het kanaal en de brug, nieuw leven in te blazen. OHase moest de initiator worden om wonen aan die kant van het kanaal terug ‘hot’ te maken. Onze concrete invulling bevatte verschillende types van woningen, met rijhuizen, patiowoningen, appartementen, maar ook kinderopvang en wie weet straks nog een koffiezaak. Een heel hybride gegeven dus, waar  vooral jonge gezinnen naar op zoek zijn. Ze willen vlakbij huis de kinderen afzetten en direct naar het werk vertrekken.”

Het project was voor A2O een mooie kans om zich als voorlopers te profileren. “Als je kijkt naar de mobiliteit, vergroening of duurzaamheid dan kan je OHase inderdaad als vooruitstrevend beschouwen”, aldus nog Bart Hoylaerts. De normen die vandaag door de stad worden opgelegd, pasten wij hier jaren geleden al toe. Denk aan het autovrij maken van de hele site, met een ondergrondse parkeergarage, waarin bovendien een deelauto staat. Dat is redelijk uniek. Wat ook kan gezegd worden van het echte park dat als binnengebied fungeert. Je hoort wel vaker dat de groenaanleg belangrijk is, maar het intensieve groen dat je hier vindt, met een groot grasveld, hoge bomen en dichte struiken, is toch nog iets anders. Reken daar bij dat je op een boogscheut van Bokrijk bent, en je kunt OHase echt beschouwen als een overgang tussen stad en natuur. Nog een voorbeeld van het vooruitstrevende karakter? Dan vermeld ik graag de hechte community die zich hier in ijltempo ontwikkeld. De gebouwen zijn zo geconcipieerd dat de verbinding tussen de mensen onvermijdbaar is en wordt aangemoedigd. Neem daarbij de publieke functie van het park, door de andere buurtbewoners doorwaadbaar, en je krijgt een nieuw dorp aan de stadsrand. De bijkomende diensten, horeca en lokale handel die zich hier aandienen, versterken dat effect nog.”
 
Bouwtechnisch heeft A2O Architecten gekozen voor hoogwaardige baksteenarchitectuur. “Dat is eigen aan ons kantoor”, aldus nog Hoylaerts. “Een gedetailleerd ontwerp met passende en verrassende accenten, uitgevoerd door vakmannen. Daar staan we voor. En daar hebben we de bouwheer in gevonden. Want je merkte in de samenwerking heel goed dat Jansen zelf een bouwbedrijf is met dezelfde waarden en normen qua kwaliteit. Zij beseffen hoe belangrijk de details zijn in de perfecte afwerking, en die standaard eisen ze ook in het ontwerp en de ruwbouw. OHase is voor alle betrokkenen uit het bouwteam een referentie geworden waar we zelf graag zouden willen wonen. Dat zegt toch genoeg?”En ook bouwheer Steven Jansen van Jansen Development zou er maar al te graag zelf gaan wonen… “We zijn inderdaad erg blij met het eindresultaat, ook al heeft het enige tijd aangesleept om een hele nieuwe buurt te creëren en hier een duidelijke identiteit aan mee te geven”, zegt hij. “Zoiets heeft tijd nodig als je dat op een locatie doet die nog niet in een bestaande wijk geïntegreerd is. Dat lukt wel, stap voor stap, door in de eerste plaats de bewoners een warm thuisgevoel te geven. Jansen Development stimuleert dat door te investeren in kwaliteit op vlak van ruimtegebruik en bouwtechnische aspecten, alsook door met groenvoorzieningen en slimme parkeeroplossingen leefkwaliteit voor de buurt te voorzien. Maar dan nog moet je als ontwikkelaar geduld hebben en flexibel zijn. Als het gewenste effect door externe factoren lang op zich laat wachten, moet je rustig blijven en de realisatie van je doelstellingen iets verder in de tijd spreiden. Vroeg of laat komt het zeker goed, en daar is OHase het beste bewijs van.”

3. Atypische thuishaven van Mullens & Mullens

Pal in het stadscentrum verschijnt een iconisch gebouw dat doet denken aan de grote, historische herenhuizen, die de trots van vele Europese hoofdsteden belichamen. Daar wil Hasselt niet voor onderdoen. De nieuwe thuishaven van Immo Top Invest geeft alvast het goede voorbeeld.

“Twaalf jaar geleden waren we nog in een klein rijhuis gevestigd, nu gaan we naar een moderne kantooromgeving waar minstens 35 collega’s een stekje kunnen vinden”, zo schetst zaakvoerder Daan Mullens kort de evolutie van Immo Top Invest. “Met ons nieuwe project komen alle medewerkers samen onder één dak, en dat geeft enorme voordelen naar de samenhorigheid en de efficiëntie van het team.” Gevraagd naar de details van zijn nieuwe onderkomen, verwijst Daan Mullens direct naar de bijzondere stijl. “Naamgenoot Nico Mullens is niet alleen architect, maar ook een kunstenaar”, aldus de bouwheer. “Hij is heel sterk in het omzetten van het idee van de klant naar een concrete realisatie die perfect aan de wensen voldoet. Zo heeft hij voor ons Residentie Riva aan het Kanaal in Kuringen ontworpen. Heel modern, maar helemaal zoals gevraagd. En nu we een compleet andere stijl voor ogen hadden, is Nico daar moeiteloos in gevolgd. De opdracht was een modern kantoor- en woongebouw te tekenen, maar met een gevel met historische grandeur. Een karaktervolle aanblik, zoals je die vindt in de grote, bekende straten van Parijs of Londen. Dat gevoel brengen we nu naar Hasselt.”
Immo Top Invest kiest voor een nieuwbouw met 1.000 m2 kantoren aangevuld met 8 luxe-appartementen van telkens 200 m2. De parkeergarage biedt plaats aan 55 voertuigen, waarvan er 16 kunnen verdeeld worden over de dubbele garages die zijn voorzien voor de 8 huurders van de lofts.  “Blikvangers zijn -naast de gevel natuurlijk- de optopping van het terras”, weet Daan Mullens. “Die geeft uit op een soort binnentuin met wilde bloemen en ander groen. We hebben verder gekozen voor afwerking in natuursteen en een zeer hoogwaardige afwerking. De sfeer die het interieur moet uitstralen, omschrijf ik als warm, huiselijk en comfortabel. Zowel medewerkers als onze klanten moeten zich hier meteen thuis voelen. Dat effect zal meteen duidelijk worden als de na de zomer van 2021 onze intrek nemen…”

Nergens in Hasselt
De pluimen op zijn hoed worden door architect Nico Mullens in dank aangenomen. “We hebben dezelfde familienaam, misschien is het daarom dat we elkaar goed begrijpen”, lacht Nico. “Ik probeer altijd zo goed mogelijk naar de klant te luisteren en voel me niet gebonden aan een bepaalde stijl om een passend voorstel uit te werken. Zo is het ook verlopen bij het ontwerp van het nieuwe hoofdkantoor voor Immo Top Invest. Warmte voor medewerkers en klanten, dat was de kernboodschap van de briefing. Het gebouw moest uitstralen waar het bedrijf voor staat. En dus zeker geen corporate business in een koude, ivoren toren, maar wel een warme, transparante en comforbele woon- en werkomgeving. Ik heb me hiervoor laten inspireren door de klassieke, soms bombastische gevels in Parijs en andere grootsteden. Een type van architectuur dat je hier nauwelijks vindt. Uniek zelfs voor Hasselt.”

“Hele eer”
Mullens & Mullens zijn blij met wat het zal worden. “Smaken verschillen, dat weten we”, aldus het duo in koor. “Veel architecten zullen het lelijk vinden, anderen zeggen fier: eindelijk nog eens warm gebouw dat rekening houdt met historisch Hasselt.” De uiteindelijke waarheid ligt bij de gebruikers. Wat die ervan vinden, dat is wat telt, en dat realiseren is waar de architect voor moet dienen.”
Wat aannemer Marcel Beckers ervan vindt? “We werken vaak voor Immo Top Invest, dus kenden ze onze manier van werken”, aldus zaakvoerder Marcel Beckers. “Het is dan ook een eer om aan hun eigen hoofdkantoor te mogen meewerken. Qua moeilijkheidsgraad was dit voor ons niet complexer dan anders. Alleen de gevel is natuulijk wel speciaal. En de hoge kwaliteitseisen, want wie in de bouwsector zit, heeft uiteraard elk detail nauwkeurig. Vinden wij niet erg, hoor!”

4. Hippe blok voor blokkende studenten

Hasselt profileert zich steeds meer als een hedendaagse studentenstad. Eén van de problemen die deze ontwikkeling afremden, was het tekort aan passende accommodatie. Met de gloednieuwe studentoren die ontwikkelaar Xior er liet neerzetten, komt daar spoedig verandering in .“Het verhaal begint bij de noodzakelijke uitbreiding van Hogeschool PXL”, zo herinnert Wout Sorgeloos van A2O Architecten zich. “Er werd gekozen voor een PPS-formule, waarbij de nieuwe toren het deel van de privé-investeerders en uitbaters vormt.” Dat is in de beginfase niet zonder slag of stoot verloren. “Ook wel logisch, omdat we van concept veranderd zijn” aldus nog Wout Sorgeloos. “Xior heeft het project overgenomen en naar analogie van hun uitgebreide, internationale ervaring met studentenkamers, een aantal nieuwe wensen op tafel gelegd die een andere aanpak vergden.”
Zo werd gesuggereerd om met Cordeel in zee te gaan als aannemer. “Wij zijn inderdaad gewoon om met hen samen te werken, en voor dit project kenden we hun troeven. Zo hanteren ze een prefab-systeem dat zich goed leent voor repetitieve vormen, en dat is ideaal voor deze toren.” Nog een typisch kenmerk: “De trapkernen liggen in het midden van het gebouw, waardoor we plaats winnen en dus de kostprijs van het hele project binnen de limieten blijft. Meer nog: door deze keuze zorgen we voor we een besparing die extra slagkracht geeft, bijvoorbeeld om een extra bouwlaag te zetten, wat uiteraard een niet te versmaden opportuniteit vormt.” En nog zo’n handigheidje: “De traditionele gevelsteen hebben we gekozen omdat we willen dat dit gebouw aansluit bij de andere projecten op de campus van de Hogeschool PXL. Maar door de stenen op de kant te plaatsen, konden we een deel van de dure materiaalkost neutraliseren en compenseren.”
De Xior Studententoren zal 193 kamers en studio’s bevatten, verdeeld over 3 types. Daarnaast zijn er op diverse verdiepingen heel wat ontspanningsmogelijkheden en een keuken. “Vooral het zicht over Hasselt in een 360°-panorama is adembenemend”, vindt de architect. “Toch is het vooral de timing die dit project zo bijzonder maakt. In verhouding tot de omvang, is het supersnel verlopen. Ik herinner met dat op 17 juni de eerste kolom werd geplaatst en eind november alles werd opgeleverd. Heel snel, dus. 

CD 20 als wondermiddel
Ook voor aannemer Cordeel was de timing een grote uitdaging. “We zijn pas begin maart kunnen starten met de voorbereidingen van het project, dit in samenwerking met het bouwteam”, zegt commercieel directeur Kristien Olaerts. “Niet evident, en dan kwam de coronacrisis nog extra roet in het eten gooien. Desondanks zijn wij er toch in geslaagd om alle voorbereidingen en bestellingen tijdig af te ronden, zodat we half mei van start konden gaan met de funderingswerken en met het plaatsen van alle rioleringswerken en wachtleidingen voor de KWO-installatie. Zoals Wout al aangaf, werd half juni de eerste kolom geplaatst, en was 3 maanden later de volledige ruwbouw klaar. Na de afwerking werd het gebouw - conform de planning- opgeleverd eind november.” 


De inbreng van Cordeel is gebaseerd op hun typische bouwmethode. “CD 20 is een prefab systeem waarin we ons in de toekomst willen onderscheiden van de concurrentie”, legt Kristien Olaerts uit. “Deze methodiek heeft als voordeel dat het zeer snel is, droog te monteren is en nadien eveneens een droge afwerking kent. Bovendien kan het gedemonteerd worden voor hergebruik. Alle nodige uitsparingen voor technieken en leidingen zijn al voorzien in het prefab systeem, wat opnieuw tijdswinst oplevert. In combinatie met CD 20 zijn er ook geprefabriceerde sanitaire cellen die samen met de ruwbouw geïntegreerd worden en de efficiëntie in het project verder verhogen.”

Kristien Olaerts is lovend over de samenwerking in het bouwteam. “Gezien de krappe deadline was een intensieve samenwerking vanaf dag 1 noodzakelijk. De toepassing van BIM heeft daar toe bijgedragen. De coördinatie is dus gebeurd voor de start van de productie, en dat was een belangrijk voordeel.” Kortom: ook voor Cordeel een project om fier op te zijn. “Zeker. Dat corona ons niet heeft tegengehouden om de zeer uitdagende termijnen te respecteren en de wensen van de klant in te vullen, is een prestatie die best mag gezien worden.”

5. Ziekenfonds is uitstalraam voor aannemer


Op een boogscheut van het nieuwe stadhuis, en grenzend aan het knappe HasHotel, verrijst momenteel het nieuwe kantoor van ziekenfonds De Voorzorg. “Een werk dat voor ons heel wat voeten in de aarde heeft”, getuigt aannemer Marcel Beckers. “Maar het is wel hierdoor dat er nu offerte-aanvragen binnenrollen van de grote jongens.”
De Voorzorg is nog één van de blikvangers die de look & feel van de binnenstad helemaal zullen wijzigen. Voor aannemer Marcel Beckers is het geen eenvoudige klus. “Wij werken normaal voor projecten van onze Klasse 5, maar dit schat ik veel hoger in. Vooral de hoogte, in negen bouwlagen, is bijzonder voor ons. In mijn carrière, met 28 jaar op de teller, hebben we dit nog niet meegemaakt. Het betekent vooral dat we veel meer mensen beschikbaar moeten hebben. Alleen al op deze werf zijn er dagelijks zo’n 30 mensen druk in de weer. Om deze toren te bouwen moesten we ons personeelsaantal verdubbelen op een jaar tijd. Gigantisch.”

Marcel Beckers geeft een voorbeeld van de complexiteit van het project. “Er is om te beginnen heel weinig plaats om materiaal en onze voertuigen te zetten”, zegt hij. “Alles moet just-in-time worden aangeleverd, en dat gebeurt met een heel strakke planning. Voor de torenkranen neer te zetten, moesten we zelfs op zondag komen omdat we de straat niet eventjes mochten afsluiten. Tja… Staan we 5 minuten niet reglementair geparkeerd, mogen we ons aan een boete verwachten. Er worden zelfs foto’s genomen vanuit de omliggende gebouwen. Dat maakt het wel moeilijk soms.”
Beckers heeft ook bouwtechnisch al zijn kunnen mogen tonen. “Ik vermeld dan graag de plaatsing van de soil-mix wanden voor de waterkering, wat niet evident was”, zegt hij. “Hiervoor moesten er dieptebronnen worden geplaatst om het water weg te krijgen. We dienden ook de kelder af te breken en een verdieping dieper te gaan. Niet simpel allemaal.” Maar na regen komt zonneschijn. “Inderdaad. Nu we aan het metselen zijn, hervallen we in onze klassieke activiteit. Los van de hoogte, is dit routinewerk voor ons. We zijn er best fier op. En het spreekt ook anderen aan, want we krijgen hierdoor al aanvragen voor samenwerking. Ook boven onze huidige klasse. De redering is: ‘Als ze dit kunnen, zullen ze meer complexe projecten ook wel aankunnen.’ Alleen maar goed nieuws, uiteindelijk.”

Het ontwerp is van de hand van Eric Vandeput van Architectenbureau Artesi uit Hasselt. 


6. De Bonnefant, daar is’t plezant! 

Een ware metamorfose heeft het oude RTT-gebouw in het centrum van Hasselt ondergaan. Waar dit vroeger een oud, muf, massief en gesloten complex was, is het nu een opengereten en transparant volume. “Een contrast ook met overbuur Kunstencentrum Z33, dat een massieve gevel heeft en op het eerste zicht niet uitnodigt om naar binnen gezogen te worden”, zegt Bart Hoylaerts van A2O Architecten.
“De oude RTT was heel gesloten blok”, weet de architect. “We hebben dit aangepakt door een nieuwe doorsteek te maken, met binnenruimte en groen. We laten als het ware de ingewanden zien van het opgenreten gebouw. De gevel gaan we aankleden met horizontale luifels en vergroenen tot een soort groene canyon, pal in de binnenstad. Dat versterkt de dynamiek, die er zeker zal ontstaan tussen de diverse doelgroepen van de bewoning: er zijn studentenkamers, serviceflats en gewone appartementen. Dat gaat allemaal door elkaar mekaar lopen en interageren. Een hybride bestemming, dat is het moderne woord. Mooi wordt dat.”

Let wel, het contrast pleegt geen verraad op de originele karakteristieken van het historische gebouw. We hebben de accenten van architect Louis Van de Vondel uit de jaren ’50 behouden”, weet Bart Hoylaerts. “We zijn verder gaan bouwen op de context die er is. Het stevige betonskelet hebben laten staan, maar alleen iets anders ingevuld. Het gaat dus deels om een renovatie. Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt is dat niet onbelangrijk.”

Blikvangers van De Bonnefant zijn de 5 sky houses op het dak. “Onderzoek wees uit dat het RTT-gebouw een uitzonderlijk goede structuur heeft. Niet onlogisch als je weet dat er vroeger grote installaties in stonden en de draagvloeren en structuur zo bestand waren tegen zware belastingen. De sky houses zijn echte huizen, alleen staan ze niet op de grond maar op een dak en hebben ze prachtige terrassen in plaats van tuinen. Ze bepalen mee de skyline van Hasselt.”

Aannemer Democo heeft zich voor de transformatie van De Bonnefant zich van zijn beste zijde laten zien. “Het was niet eenvoudig om binnen de oude stadskern, met de beperkte bereikbaarheid, relatie met de buren en minimale parkeergelegenheid, een dergelijk project van 26,2 miljoen te realiseren”, zegt Marc Vanhees van Democo. Door de corona-problematiek werd deze stadskern daarboven nog eens afgesloten vanaf 11 uur, waardoor leveringen nog moeilijker werden. Een tweede grote uitdaging was de symbiose tussen afbraak, renovatie en nieuwbouw. De hedendaagse bouwtechnieken toepassen met respect voor de geschiedenis, was zowel voor aannemers als ontwerpers bij momenten niet vanzelfsprekend.” 

Toch wist Democo met de synergie van de dochteronderondernemingen een mooi resultaat neer te zetten. “Ook met de andere partners in het bouwteam hebben we uitstekend samengewerkt”, aldus nog Marc Vanhees. “De hindernissen die onderweg zijn opgedoken, hebben we in nauw overleg met alle partijen kunnen nemen. Maar evident was het allerminst. Dat is ook meteen de voornaamste reden waarom we fier zijn op dit project. De samenwerking met onze interne afdelingen en andere bedrijven in onze groep, maar ook met de ontwerpers, bouwheer en andere partijen, mag zeker tot voorbeeld worden genomen.”

$type=three$au=0$cm=0$c=9$p=1$show=https://bouwprof.blogspot.com/p/events.html

$type=three$au=0$cm=0$c=9$p=1$show=https://bouwprof.blogspot.com/p/nieuws.html

[OPMERKELIJK]_$show=post$type=sticky$c=4$l=1$icon=1$m=0$h=318

[OPMERKELIJK]_$show=home$type=sticky$c=4$l=1$icon=1$m=0$h=318

[PRODUCTEN IN DE KIJKER]_$show=home$type=slider$sn=0$l=0$m=0

Naam

Architecten,10,BouwArena,20,BouwProfs,37,Events,21,Magazine,164,Nieuws,75,nieuwsbrief,5,Opmerkelijk,47,Producten,13,Start,1,
ltr
item
Limburg Bouwt: Hasselt in de steigers
Hasselt in de steigers
https://1.bp.blogspot.com/-ko20vZccFHY/YCU1khYIMiI/AAAAAAAACS0/QGvvKVE2iBI3DyBBd2O5zjHD4IrFnJFewCLcBGAsYHQ/w400-h266/IMG_0106_Facetune_27.02.2018-202351.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-ko20vZccFHY/YCU1khYIMiI/AAAAAAAACS0/QGvvKVE2iBI3DyBBd2O5zjHD4IrFnJFewCLcBGAsYHQ/s72-w400-c-h266/IMG_0106_Facetune_27.02.2018-202351.JPG
Limburg Bouwt
https://www.limburgbouwt.be/2021/02/hasselt-in-de-steigers.html
https://www.limburgbouwt.be/
https://www.limburgbouwt.be/
https://www.limburgbouwt.be/2021/02/hasselt-in-de-steigers.html
true
4477459768300403125
UTF-8
Alle updates Geen zoekresultaten TOON ALLE Lees meer Beantwoorden Cancel antwoord Delete door Home PAGINA'S UPDATES Bekijk alles VOOR U AANBEVOLEN Rubriek Archief ZOEKEN ALLE UPDATES Geen zoekresultaten Terug Home Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec zojuist 1 minuut geleden $$1$$ minutes ago 1 uur geleden $$1$$ hours ago Gisteren $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago meer dan 5 weken geleden Volgers Volg THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy